top of page
ทรงศักดิ์-วงศ์วัง_edited.jpg

        คุณทรงศักดิ์ วงศ์วัง ผู้ที่มากด้วยฝีมือ ในงานปั้นพระ ปั้นรูปเหมือน
งานประติมากรรม จิตรกรรม ที่มีผลงานมากมายให้ได้เห็น

ผลงาน ศิลปิน

bottom of page