top of page

แรงบันดาลใจ

Missions on Earth  Sharing  Community 

 

ถ้าตอนนี้พวกเราทุกคนยืนอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์ แล้วมองย้อนกลับมาที่โลกใบนี้ ภาพที่เราเห็น ก็คงจะเป็นพื้นน้ำและพื้นดินที่กว้างใหญ่และสวยงาม แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเลย คือ เส้นกั้นเขตแดนระหว่างแต่ละประเทศ

 

อันที่จริงแล้ว เราคือมนุษย์เหมือนกัน มีชีวิตที่อาศัยการเรียนรู้  เกลียดและกลัวความทุกข์เหมือนๆกัน รักและแสวงหาความปลอดภัยและรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขเหมือนๆ กัน

ชื่อของสงครามอาจเปลี่ยนไป ชื่อของพายุก็เปลี่ยนไป คลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า หมุนวนสลับกันไป 

แต่ความอดอยาก ก็ยังทุกข์เหมือนเดิม

ความสูญเสีย  ก็ยังทุกข์เหมือนเดิม

ในความทุกข์ ไม่อาจแบ่งแยกเชื้อชาติได้ ได้ยามที่ใครสักคน ประสบความทุกข์ ไม่ว่าเราหรือเขา ความทุกข์เหล่านั้น มีความขมขื่นเจ็บปวด เราไม่แตกต่างกัน

ขอขอบคุณเทคโนโลยี Blockchain และ Internet ที่เชื่อมโยงมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน เรามาจับมือกัน และกลับมาทำอะไรที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ที่ควรกระทำต่อกัน เราจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ เพื่อก่อเกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อโลกใบนี้ให้มากที่สุด 

มาทำภารกิจกอบกู้โลกใบนี้ให้น่าอยู่กว่าเดิมด้วยกัน Missions on Earth  Sharing  Community 

Missions on Earth Sharing Community 

If we look to our earth from the surface of the moon, we will only see the vast, stunning land and sea. Borders between nations, on the other hands, will not be visible to bare eyes.

We are all the same: humans who live by learning, who detest sufferings, and who seek love, security, and blissful smile.

Wars after wars, disasters after disasters, tsunamis, earthquakes, and many storms have passed,

but the famine and losses still cause the same sufferings.

And that suffering does not discriminate. No matter our nations, we endure the same bitterness.

In the light of the world’s situation, we thank the blockchain technology and the internet that join us together on the basis of humanity and kindness. These technologies can be used to achieve the best outcome for the world.

Let’s come on a mission together. A mission to make this world a better place: Missions on Earth Sharing Community.

 

 

地球共享社区的使命

 

如果现在我们每个人站在月球表面,眺望我们的地球。我们看到的画面广阔和美丽的水域和地域,但是我们看不到的是各国之间的边界。

 

事实上,我们是依赖知识、仇恨和痛苦、爱、安全和微笑的人类。

 

战争的名字可能会改变,风暴的名字可能会改变,海啸、地震等一次又一次的自然灾害不断发生。  

 

但饥荒仍然是痛苦的。

损失依旧是痛苦的。

 

痛苦不分种族、地域,痛苦的经验不论是我或是他,这些痛苦都是疼痛的,并无不同。

 

非常感谢区块链技术和网络,将人类相互连接。我们手拉手,回到人类应该做的事情。我们利用这些技术,为了最大限度地在这个世界上利用。

 

通过地球共享社区的使命拯救世界 

 

Missions on Earth Sharing Community (地球共有コミュニティのミッション)

 

もし私たちが月面に立って、地球を見ると、私たちが見えているイメージのは広大で美しい水面と地面でしょう。しかし、私たちが全く見えないのは各国の境界線です。

 

実際には私たちは、みんな同じ人間であり、同様に学びながら生きて、苦しみを憎み、恐れて、同様に愛情、安全性と幸せな笑顔を求めています。

 

戦争の名前が変わって、風の名前も変わり、津波、地震、などの様々な自然災害は何度も発生し、繰り返されます。

 

しかし、飢餓は依然として変わらなく苦しみです。

損失も​​まだ苦しんでいます。

 

苦しみでは、人種差別をしません。私たちか他の人か、誰かが苦しむとき、みんな同じく痛く、辛いなどの苦しみを感じます。

 

人間を互いにつなぐブロックチェーン技術とインターネットに感謝します。私たちは、手を取り合って、お互いにやるべき人間性に基づいた何かをし、これらの技術を利用して、可能な限り世界に利益をもたらしましょう。

 

地球共有コミュニティのミッションで一緒に世界を救うミッションをやってみましょう。

bottom of page